پنجمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

  • Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome (VKH)
  • Fingolimod-associated macular edema
  • non secreting pituitary adenoma
  • Infectious Crystalline Keratopathy
  • Intralenticular Foreign Body
  • Acute lymphoblastic leukemia (ALL)
  • Fuchs heterochromic iridocyclitis & KCN

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.