ششمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

  • Unilateral papillopathy in diabetic patient
  • X-linked Retinoschisis
  • Orbital capillary hemangioma
  • Circumscribed choroidal hemangioma
  • Occipital lobe infarct with visual field defect
  • Schnyder crystalline corneal dystrophy
  • IOL calcification
  • Invasive conjunctival SCC

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.