Neovascularization of the Angle

پیشروی عروق جدید و نابجای عنبیه (NVI) به زاویه که معمولاً با یک غشای فیبرووسکولار حاوی میوفیبروبلاست و قابلیت انقباض همراهی دارد. این جزء انقباضی می تواند منجر به ایجاد چسبندگی قدامی محیطی (PAS) ، بسته شدن زاویه و اکتروپیون یوآ شود.

Pseudoexfoliation 

Pseudoexfoliation

در این سندرم رسوبات مواد فیبریلار سفید-خاکستری در سگمان قدامی شامل لنز، مردمک، عنبیه، زنولها عروق خونی، اندوتلیوم قرنیه، زاویه تحتانی و سیلیاری پروسسها دیده میشود. عامل آن موتاسیون ژن LOXL1 است. این مواد فیبریلار با رسوب در TM میتوانند باعث انسداد آن و افزایش IOP شوند یا باعث صدمه به TM گردد و یا از طریق انسداد مسیر یووه اسکرال باعث افزایش IOP شوند. این اختلال قویاً وابسته به سن می باشد و در سن زیر 50 سال نادر است.

Lash elongation secondary to Latanoprost:

Latanoprost eyelash elangation.jpg

بلند شدن طول مژه ها که عارضه ی استفاده از قطره های چشمی آنالوگ پروستاگلاندین از جمله لاتانوپروست می باشد و با قطع مصرف دارو برگشت پذیر است.

Iris darkening after latanoprost

Iris Darkening after latanoprost

لاتانوپروست از جمله داروهای شایع در درمان گلوکوم است که از گروه داروهای آنالوگهای پروستاگلندین میباشد. از جمله عوارض این دارو افزایش پیگمانتاسیون عنبیه (به صورت دائمی) و پوست اطراف چشم (به صورت برگشت پذیر) است که علت این عارضه، افزایش تعداد ملانوزومها درون ملانوسیتهاست. این تیره شدن عنبیه با میزان پیگمانتاسیون پایه عنبیه مرتبط است. ریسک کلی پیگمانتاسیون عنبیه بعد از 5 سال 33%، در چشمان قهوهای-سبز %79، چشمهای قهوه ای-زرد 85% و در چشمان آبی 7% است.

Neovascularization of iris

ایجاد عروق ظریف، کوچک و نابه‌جا در سطح قدامی عنبیه در پاسخ به ایسکمی. این عروق معمولاً شکننده و ضعیف هستند، در حاشیه مردمک بهتر دیده می شوند و به صورت تنه ای از سیلیاری بادی و اسکلرال اسپور عبور می‌کنند و روی TM شاخه شاخه می شوند.

Neovascularization of iris

Neovascularization of iris