کارگاه آموزشی EndNote

قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می نماید:

?کارگاه آموزش EndNoteX7?

  پنجشنبه 11 مهر 98

 ✅ بیمارستان شهید لبافی نژاد، طبقه سوم، کلاس درس بخش چشم

  تماس: 02122770938