در این فیلم، شرایط استفاده از لیزر برای درمان عیوب انکساری بررسی شده است.