1.	فمتوسکندلیزر در کارگزاری Myoring

سخنران: دکتر بهرام عین اللهی

اهداف:

 • معرفی Femtosecond Laser–Assisted Sutureless Anterior Lamellar Keratoplasty (FALK)
 • مقایسه بین اثر درمانی FALK با کراتوپلاستی سنتی
 • توضیح مزایا و معایب روش جراحی FALK
 • آموزش جراحی FALK

 

انواع دستگاه های فمتوسکندلیزر

سخنران: دکتر محمدمهدی صدوقی

اهداف:

 • معرفی کردن انواع لیزرها در چشم پزشکی
 • توضیح مکانیسم و نحوه عملکرد فمتوسکند لیزر
 • معرفی سیستم های فمتوسکند لیزر و مقایسه آنها

 

 آموزش مجازی خشکی چشم

به اهتمام :

 

 • دكتر علیرضا برادران رفیعی
 • دکتر محمدرضا جعفری نسب
 • دكتر آزاده دوزنده
 • دكتر محمدمهدی صدوقی
 • دكتر بهرام عین اللهی
 • دكتر امیر فرامرزی
 • دكتر سپهر فیضی
 • دكتر فرید کریمیان
 • دكتر علیرضا برادران رفیعی
 • دكتر محمد حافظ نوروزی زاده