اولین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی در قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

 

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.