لوح فشرده فیلم جراحی های شبکیه لوح فشرده فیلم جراحی های شبکیه

عنوان جراحي‌ها:

 • Macular Hole and ERM
 • Not Closed Macular Hole
 • High myopia + RRD + Macular Hole
 • Submacular Hemorrhage + Macular Hole
 • Subhyaloid Hemorrhage (Advanced PDR)
 • VMT + ERM + DME
 • Advanced PDR 5
 • Advanced PDR + TRD
 • Very Advanced PDR + TRD
 • RRD
 • Old Macular Hole (Inverted ILM Flap)

به اهتمام: 

 • دکتر رامین نوری نیا
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سفارش خريد