فیلم سخنرانی دکتر معصومه کلانتریون با موضوع "نمونه های کاربرد هوش مصنوعی در آموزش پزشکی"