فیلم سخنرانی دکتر احسان طوفانی نژاد با موضوع "استفاده از هوش مصنوعی در آموزش پزشکی"