فیلم سخنرانی دکتر مسعود شهابیان با موضوع "کاربرد چت بات ها در پزشکی"