فیلم سخنرانی دکتر محمد سلیمانی با موضوع "کاربرد هوش مصنوعی در بیماری های ویتره و رتین"