فیلم سخنرانی دکتر کیانا حسن پور با موضوع "کاربردهای هوش مصنوعی در بیماری های سگمان قدامی"