سمینار باز آموزی کاربرد هوش مصنوعی در چشم پزشکی

در تاریخ 28 دی ماه 1402 ، ساعت 8صبح در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

دبیران علمی:

دکتر محمدمهدی صدوقی، مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر کیانا حسن پور، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 

 به اهتمام:

دکتر رضا میرشاهی
دکتر احمد شالباف
دکتر محمد سلیمانی
دکتر امیر راهدار
دکتر اندرو گامز
دکتر مسعود شهابیان
دکتر الیاس خلیلی پور
دکتر حمیدرضا نمازی
دکتر سیامک یوسفی
دکتر احسان طوفانی نژاد
دکتر معصومه کلانتریون
دکتر کیانا حسن پور