فیلم سخنرانی دکتر کیانا حسن پور با موضوع "کاربردهای هوش مصنوعی در بیماری های سگمان قدامی"

فیلم سخنرانی دکتر معصومه کلانتریون با موضوع "نمونه های کاربرد هوش مصنوعی در آموزش پزشکی"

فیلم سخنرانی دکتر احسان طوفانی نژاد با موضوع "استفاده از هوش مصنوعی در آموزش پزشکی"

فیلم سخنرانی دکتر مسعود شهابیان با موضوع "کاربرد چت بات ها در پزشکی"

فیلم سخنرانی دکتر محمد سلیمانی با موضوع "کاربرد هوش مصنوعی در بیماری های ویتره و رتین"

فیلم سخنرانی دکتر سیامک یوسفی با موضوع "معرفی البرز: ربات دستیار چشم پزشکی"